Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Semicon


 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ TRUY CẬP NHIỀU TÀI LIỆU HƠN!
 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
wafer.jpg

Interfacing With HDL Simulator Part IX

E-mail Print PDF

SystemVerilog DPI Interface

SystemVerilog DPI is much more easy to interface with external C like languages. We can still use the exisiting TF and ACC routines. Below is same example shown with VPI.

 There are only three files that are different

 • counter_dpi.c
 • counter.sv
 • Makefile

DPI C wrapper

  1 #include

  2 #include

  3 #include "acc_user.h"

  4 #include "vcs_acc_user.h"

  5 #include "svdpi.h"

  6

  7

  8 #include "counter_tb_ports.h"

  9 #include "counter_tb_exports.h"

 10

 11 void sc_counter_init() {

 12   init_sc();  // Initialize SystemC Model

 13 }

 14

 15 int sc_counter_interface(int iclk, int idout) {

 16   static unsigned long SimNow = 0;

 17   int lrst;

 18   // IO ports systemC testbench

 19   static INVECTOR   invector;

 20   static OUTVECTOR  outvector;

 21   invector.clk   = iclk;

 22   invector.d_out = idout;

 23   // Execute the SytemC Shell

 24   exec_sc(&invector, &outvector, (tf_gettime()-SimNow));

 25   SimNow = tf_gettime();

 26   lrst =  outvector.rst;

 27   if (outvector.done) {

 28     tf_dofinish();

 29   }

 30

 31   return(lrst);

 32 }

SystemVerilog Counter

  1 `timescale 1ns / 1ns

  2 //---------------------------------------

  3 // Verilog DUT

  4 //---------------------------------------

  5 module counter(

  6 rst,   // Reset input

  7 clk,   // Clock Input

  8 d_out  // Counter output

  9 );

 10 // Port Declation

 11 input      rst;

 12 input      clk;

 13 output  [31:0]  d_out;

 14 // Internal data type

 15 reg  [31:0]  d_out;

 16 // Code starts here

 17 always @ (posedge clk)

 18   if (rst) d_out = 0;

 19   else d_out = d_out + 1;

 20

 21 endmodule

 22 //---------------------------------------

 23 // Testbench top level

 24 //---------------------------------------

 25 module tb();

 26 reg      rst;

 27 reg      clk;

 28 integer  iclk,irst,idout;

 29 wire  [31:0]  d_out;

 30 // Import the C functions

 31 import "DPI" function void sc_counter_init();

 32 import "DPI" function int sc_counter_interface

 33     (input int iclk, idout);

 34 // Assign Integer to reg

 35 always @ (clk)   iclk  =  clk;

 36 always @ (irst)  rst   =  irst;

 37 always @ (d_out) idout =  d_out;

 38 // Call SystemC interface method, when ever

 39 // Input changes

 40 always @ (idout or iclk)

 41 begin

 42   irst = sc_counter_interface(iclk,idout);

 43 end

 44 // Init the simulation

 45 initial begin

 46  sc_counter_init();

 47  clk = 0;

 48 end

 49 // Clock generator

 50 always #1 clk = ~clk;

 51 // DUT connection

 52 counter dut (

 53     // Inputs

 54     rst,

 55     clk,

 56     // Outputs

 57     d_out

 58 );

 59

 60 endmodule

Makefile DPI

  1 # Point to you systemC Install Dir

  2 SYSTEMC_HOME = /appl/systemc

  3 INC_OPT      = -I. -I$(VCS_HOME)/include \

  4            -I$(SYSTEMC_HOME)/include

  5 COMP_OPT     = -c

  6 LIB_OPT      = $(SYSTEMC_HOME)/lib-linux/libsystemc.a

  7 CPP_FILE     = counter.cpp counter_tb.cpp

  8 DPI_C_FILE   = counter_dpi.c

  9 V_FILE       = counter.sv

 10

 11 DPI_O_FILE   = counter.o counter_dpi.o counter_tb.o

 12 VCS_OPT      = -CFLAGS -lstdc++ $(LIB_OPT)

 13

 14 dpi:c cpp

 15     vcs -sverilog $(DPI_O_FILE) counter.sv $(VCS_OPT) -R

 16

 17 cpp : $(CPP_FILE)

 18     gcc $(INC_OPT) $(COMP_OPT) $(CPP_FILE)

 19

 20 c : $(DPI_C_FILE)

 21     gcc $(INC_OPT) $(COMP_OPT) $(DPI_C_FILE)

 22

 23 clean:

 24     rm -rf *.o simv csrc simv.daidir vcs.key *.vpd *.vcd \

 25     vc_hdrs.h
DPI Simulation Output

  1 Note: VCD trace timescale unit is set by user to 1e-9 sec.

  2 @0 s Started SystemC Schedular

  3 @0 s Asserting Reset

  4 @2 nsCounter Monitor : tb 0 dut 0

  5 @4 nsCounter Monitor : tb 0 dut 0

  6 @6 nsCounter Monitor : tb 0 dut 0

  7 @8 nsCounter Monitor : tb 0 dut 0

  8 @10 nsCounter Monitor : tb 0 dut 0

  9 @12 nsCounter Monitor : tb 0 dut 0

 10 @14 nsCounter Monitor : tb 0 dut 0

 11 @16 nsCounter Monitor : tb 0 dut 0

 12 @18 nsCounter Monitor : tb 0 dut 0

 13 @20 ns De-asserting Reset

 14 @20 nsCounter Monitor : tb 0 dut 0

 15 @22 nsCounter Monitor : tb 1 dut 1

 16 @24 nsCounter Monitor : tb 2 dut 2

 17 @26 nsCounter Monitor : tb 3 dut 3

 18 @28 nsCounter Monitor : tb 4 dut 4

 19 @30 nsCounter Monitor : tb 5 dut 5

 20 @32 nsCounter Monitor : tb 6 dut 6

 21 @34 nsCounter Monitor : tb 7 dut 7

 22 @36 nsCounter Monitor : tb 8 dut 8

 23 @38 nsCounter Monitor : tb 9 dut 9

 24 @40 nsCounter Monitor : tb 10 dut 10

 25 @42 nsCounter Monitor : tb 11 dut 11

 26 @44 nsCounter Monitor : tb 12 dut 12

 27 @46 nsCounter Monitor : tb 13 dut 13

 28 @48 nsCounter Monitor : tb 14 dut 14

 29 @50 nsCounter Monitor : tb 15 dut 15

 30 @52 nsCounter Monitor : tb 16 dut 16

 31 @54 nsCounter Monitor : tb 17 dut 17

 32 @56 nsCounter Monitor : tb 18 dut 18

 33 @58 nsCounter Monitor : tb 19 dut 19

 34 =======================================

 35  SIMULATION PASSED

 36 =======================================

 37 @60 nsCounter Monitor : tb 20 dut 20

 Bạn Có Đam Mê Với Vi Mạch hay Nhúng      -     Bạn Muốn Trau Dồi Thêm Kĩ Năng

Mong Muốn Có Thêm Cơ Hội Trong Công Việc

Và Trở Thành Một Người Có Giá Trị Hơn

Bạn Chưa Biết Phương Thức Nào Nhanh Chóng Để Đạt Được Chúng

Hãy Để Chúng Tôi Hỗ Trợ Cho Bạn. SEMICON  

Last Updated ( Tuesday, 29 March 2022 00:52 )  
Chat Zalo