Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Semicon


 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ TRUY CẬP NHIỀU TÀI LIỆU HƠN!
 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
wafer.jpg

Interfacing With HDL Simulator Part VI

Email In PDF.

Verilog DUT

  1 `timescale 1ns / 1ns

  2 // Verilog DUT

  3 module counter(

  4 rst,   // Reset input

  5 clk,   // Clock Input

  6 d_out  // Counter output

  7 );

  8 // Port Declation

  9 input      rst;

 10 input      clk;

 11 output  [31:0]  d_out;

 12 // Internal data type

 13 reg  [31:0]  d_out;

 14 // Code starts here

 15 always @ (posedge clk)

 16   if (rst) d_out <= 0;

 17   else d_out <= d_out + 1;

 18

 19 endmodule

 20 // Testbench top level

 21 module tb();

 22 reg      rst;

 23 reg      clk;

 24 wire  [31:0]  d_out;

 25

 26 initial begin

 27  $sc_counter(clk, d_out, rst);// Testbench Connection

 28  clk = 0;

 29 end

 30 // Clock generator

 31 always  #1  clk = ~clk;

 32 // DUT connection

 33 counter dut (

 34     // Inputs

 35     rst,

 36     clk,

 37     // Outputs

 38     d_out

 39 );

 40

 41 endmodule

SystemC Counter Header File

  1 #ifndef COUNTER_H

  2 #define COUNTER_H

  3

  4 #include "systemc.h"

  5

  6 SC_MODULE (counter) {

  7   sc_in<bool>          clk;   // clock input

  8   sc_out<bool>         rst;   // reset ouput

  9   sc_in<sc_uint<32> >  d_out; // data input

 10   sc_out<int>          done;  // Terminate sim      

 11

 12   void cnt_model ();

 13   void monitor   ();

 14   void test      ();

 15

 16   sc_uint<32>  cnt; // counter model

 17   int error; // Error status

 18

 19   SC_CTOR(counter) {

 20     SC_CTHREAD(monitor,clk.pos());

 21     SC_CTHREAD(cnt_model,clk.pos());

 22     SC_CTHREAD(test,clk.pos());

 23   }

 24 };

 25

 26 #endif

SystemC Counter Body

  1 #include "counter.h"

  2

  3 // Counter model

  4 void counter::cnt_model() {

  5   while (true) {

  6     wait();

  7     if (rst.read()) {

  8       cnt = 0;

  9     } else {

 10       cnt ++;

 11     }

 12   }

 13 }

 14 // Counter montitor

 15 void counter::monitor() {

 16   error = 0;

 17   while (true) {

 18     wait();

 19     cout << "@" <<sc_time_stamp() << "Counter Monitor : tb "

 20        << cnt << " dut " << d_out << endl;

 21     if (rst.read() == 0) {

 22        if (cnt  ! = d_out) {

 23          error ++;

 24        }

 25     }

 26   }

 27 }

 28 // Counter stim gen

 29 void counter::test() {

 30   done = 0;

 31   while (true) {

 32     rst = true;

 33     cout<<"@"<<sc_time_stamp()<<" Asserting Reset " << endl;

 34     wait(10);

 35     rst = false;

 36     cout<<"@"<<sc_time_stamp()<<" De-asserting Reset " << endl;

 37     wait(20);

 38     // Request for simulation termination

 39     if (error > 0) {

 40       cout << "=======================================" << endl;

 41       cout << " SIMULATION FAILED" << endl;

 42       cout << "=======================================" << endl;

 43     } else {

 44       cout << "=======================================" << endl;

 45       cout << " SIMULATION PASSED" << endl;

 46       cout << "=======================================" << endl;

 47     }

 48     done = 1;

 49     // Just wait for few cycles

 50     wait(100);

 51   }

 52 }

 Bạn Có Đam Mê Với Vi Mạch hay Nhúng      -     Bạn Muốn Trau Dồi Thêm Kĩ Năng

Mong Muốn Có Thêm Cơ Hội Trong Công Việc

Và Trở Thành Một Người Có Giá Trị Hơn

Bạn Chưa Biết Phương Thức Nào Nhanh Chóng Để Đạt Được Chúng

Hãy Để Chúng Tôi Hỗ Trợ Cho Bạn. SEMICON  

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 29 Tháng 3 2022 00:51 )  
Chat Zalo