Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Semicon


 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ TRUY CẬP NHIỀU TÀI LIỆU HƠN!
 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
semi2_empowered.jpg

Interfacing With HDL Simulator Part IV

Email In PDF.

SystemC Ports

  1 #ifndef MEMORY_TB_PORTS_H

  2 #define MEMORY_TB_PORTS_H

  3

  4 struct tagInput {

  5   char  *clk;

  6   char  *rdata;

  7 };

  8

  9 struct tagOutput {

 10   unsigned long wr;

 11   unsigned long cs;

 12   unsigned long addr;

 13   unsigned long wdata;

 14   unsigned long done;

 15 };

 16

 17 typedef struct tagInput    INVECTOR;

 18 typedef struct tagOutput  OUTVECTOR;

 19

 20 #endif

SystemC Testbench

  1 #include "systemc.h"
  2 #include "memory_txGen.h"
  3 #include "memory_tb_ports.h"
  4 #include "memory_tb_exports.h"
  5 #include "strings.h"
  6 
  7 // Instantiate Testbench
  8 memory_txGen  u_memory_txGen("u_memory_txGen");
  9 // Declare Signals to connect tb
 10 sc_signal <bool>             clk;
 11 sc_signal <sc_uint<8> >      addr;
 12 sc_signal <bool>             wr;
 13 sc_signal <bool>             cs;
 14 sc_signal <sc_uint<32> >     wdata;
 15 sc_signal <sc_uint<32> >     rdata;
 16 sc_signal <bool>             done;
 17 // Top-Level testbench
 18 void init_sc() {
 19   // Port mapping
 20   u_memory_txGen.clk        (clk  );
 21   u_memory_txGen.addr       (addr );
 22   u_memory_txGen.wr         (wr   );
 23   u_memory_txGen.cs         (cs   );
 24   u_memory_txGen.wdata      (wdata);
 25   u_memory_txGen.rdata      (rdata);
 26   u_memory_txGen.done       (done );
 27   // VCD Tracing:
 28   //   Trace file creation
 29   sc_trace_file* tf;
 30   tf = sc_create_vcd_trace_file("memory_tb");
 31         ((vcd_trace_file*)tf)->sc_set_vcd_time_unit(-9);
 32   //   Signals to be traced
 33   sc_trace(tf, clk, "clk");
 34   sc_trace(tf, addr, "addr");
 35   sc_trace(tf, wr, "wr");
 36   sc_trace(tf, cs, "cs");
 37   sc_trace(tf, wdata, "wdata");
 38   sc_trace(tf, rdata, "rdata");
 39   // Initialize SC
 40   sc_start(0);
 41   cout<<"@"<<sc_time_stamp()<<" Started SystemC Schedular"<<endl;
 42 }
 43 // Convert Char to sc_unit
 44 // This is required if more then 64 bits are
 45 // required for port width
 46 sc_uint<32> str2scuint(char *data) {
 47   sc_uint<32>  udata;
 48   for (int i = 31; i >= 0; i--) {
 49     if (*(data+i) == 49) {
 50       udata[31-i] = 1;
 51     } else {
 52       udata[31-i] = 0;
 53     }
 54   }
 55   return(udata);
 56 }
 57 // String to bool conversion
 58 bool str2bool(char *data) {
 59   bool  udata;
 60   udata = (*data == 49) ? true:false;
 61   return(udata);
 62 }
 63 // Sample the HDL signals and driver systemC data types
 64 void sample_hdl(void *Invector) {
 65   INVECTOR *pInvector = (INVECTOR *)Invector;
 66   clk    = str2bool(pInvector->clk);
 67   rdata  = str2scuint(pInvector->rdata);
 68 }
 69 // Drive systemC signals to HDL
 70 void drive_hdl(void *Outvector) {
 71   OUTVECTOR *pOutvector = (OUTVECTOR *)Outvector;
 72   pOutvector->wr = wr.read();
 73   pOutvector->cs = cs.read();
 74   pOutvector->addr = addr.read();
 75   pOutvector->done =  done;
 76   pOutvector->wdata = wdata.read();
 77 }
 78 // Advance SystemC Simulation time
 79 void advance_sim(unsigned long simtime) {
 80   sc_start(simtime);
 81 }
 82 // Top level testbench controller
 83 void exec_sc(void *invector, void *outvector, 
 84  unsigned long simtime) {
 85   sample_hdl(invector);  // Input-Stimuli
 86   advance_sim(simtime);  // Advance Simulator
 87   drive_hdl(outvector);  // Output Vectors
 88 }
 89 // Terminate SystemC schedular
 90 void exit_sc() {
 91   cout<<"@"<<sc_time_stamp()<<" Stopping SystemC Schedular"<<endl;
 92   sc_stop();
 93 }

PLI Interface File

  1 #include   
  2 #include 
  3 
  4 #include "vcsuser.h"
  5 
  6 // SystemC methods 
  7 #include "memory_tb_ports.h"
  8 #include "memory_tb_exports.h"
  9 
 10 static int sc_init_done = 0;
 11 
 12 //calltf routine: turns on asynchronous callbacks to the misctf
 13 //routine whenever an argument to the system task changes value.
 14 int sc_memory_calltf() {
 15   if (sc_init_done == 0) {
 16     // Initialize SystemC Model
 17     init_sc(); 
 18     sc_init_done = 1;
 19   }
 20   // Turn-On Asynchronous Call-Back
 21   tf_asynchon();  
 22   return(0);
 23 }
 24 
 25 //misctf routine: Serves as an interface between Verilog simulation
 26 //and the testbench.  Called whenever the testbench inputs change value,
 27 //reads the input values, and passes the values to the SystemC, and
 28 //writes the SystemC outputs into simulation.
 29 int sc_memory_misctf(int user_data, int reason, int paramvc)
 30 {
 31   #define  SC_IN_CLK     1  /* system task arg 1 clk     input  */
 32   #define  SC_IN_RDATA   2  /* system task arg 2 rdata   input  */
 33   #define  SC_OUT_ADDR   3  /* system task arg 3 addr    output */
 34   #define  SC_OUT_WR     4  /* system task arg 4 wr      output */
 35   #define  SC_OUT_CS     5  /* system task arg 5 cs      output */
 36   #define  SC_OUT_WDATA  6  /* system task arg 6 wdata   output */
 37 
 38   static unsigned long SimNow = 0;
 39   // Testbench ports
 40   static INVECTOR   invector;
 41   static OUTVECTOR  outvector;
 42   // If HDL requested simulation termination
 43   if (reason == reason_finish) {
 44     exit_sc();
 45   }
 46   // abort if misctf was not called for a task argument value change
 47   if (reason  ! = REASON_PARAMVC) {
 48     return(0);
 49   }
 50   // abort if task argument that changed was a model output 
 51   if (paramvc  ! = SC_IN_RDATA && paramvc  ! = SC_IN_CLK)  { 
 52     return(0);
 53   }
 54   // Read current HDL values into systemC testbench 
 55   invector.rdata  = acc_fetch_value(acc_handle_tfarg(SC_IN_RDATA), "%b", 0);
 56   invector.clk    = acc_fetch_value(acc_handle_tfarg(SC_IN_CLK), "%b", 0);
 57   // Execute the systemC testbench with  delta time  
 58   exec_sc(&invector, &outvector, (tf_gettime()-SimNow));
 59   SimNow = tf_gettime();
 60   // Write the systemC Testbench outputs onto the Verilog signals
 61   tf_putp(SC_OUT_ADDR, outvector.addr);
 62   tf_putp(SC_OUT_WR, outvector.wr);
 63   tf_putp(SC_OUT_CS, outvector.cs);
 64   tf_putp(SC_OUT_WDATA, outvector.wdata);
 65   // If systemC requests termination, then ask Verilog simulator 
 66   // to terminate
 67   if (outvector.done) {
 68     tf_dofinish();
 69   }
 70   return(0);
 71 }

 Bạn Có Đam Mê Với Vi Mạch hay Nhúng      -     Bạn Muốn Trau Dồi Thêm Kĩ Năng

Mong Muốn Có Thêm Cơ Hội Trong Công Việc

Và Trở Thành Một Người Có Giá Trị Hơn

Bạn Chưa Biết Phương Thức Nào Nhanh Chóng Để Đạt Được Chúng

Hãy Để Chúng Tôi Hỗ Trợ Cho Bạn. SEMICON  

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 29 Tháng 3 2022 00:51 )