Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Semicon


 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ TRUY CẬP NHIỀU TÀI LIỆU HƠN!
 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
wafer.jpg

Interfacing With HDL Simulator Part VII

Email In PDF.
SystemC Counter Exports
  1 #ifndef COUNTER_TB_EXPORTS_H

  2 #define COUNTER_TB_EXPORTS_H

  3

  4 #ifdef __cplusplus

  5 extern "C" {

  6 #endif

  7 void init_sc     ();

  8 void exit_sc     ();

  9 void sample_hdl  (void *Invector);

 10 void drive_hdl   (void *Outvector);

 11 void advance_sim (unsigned long simtime);

 12 void exec_sc     (void *invector, void *outvector, unsigned long simtime);

 13 #ifdef __cplusplus

 14 }

 15 #endif

 16

 17 #endif

SystemC Counter Ports
  1 #ifndef COUNTER_TB_PORTS_H
  2 #define COUNTER_TB_PORTS_H
  3 
  4 // Define Complex Type of Input and Out for DUT
  5 struct tagInput {
  6   unsigned long  clk;
  7   unsigned long  d_out;
  8 };
  9 
 10 struct tagOutput {
 11   unsigned long  rst;
 12   int done;
 13 };
 14 
 15 typedef struct tagInput    INVECTOR;
 16 typedef struct tagOutput  OUTVECTOR;
 17 
 18 #endif

SystemC Testbench Wrapper

  1 #include "systemc.h"
  2 #include "counter.h"
  3 
  4 #include "counter_tb_ports.h"
  5 #include "counter_tb_exports.h"
  6 #include "strings.h"
  7 
  8 // Instantiate Top-Level DUT
  9 counter  u_counter("u_counter");
 10 
 11 // Declare Signals
 12 sc_signal<bool>      clk;
 13 sc_signal<bool>      rst;
 14 sc_signal<sc_uint<32> >    d_out;
 15 sc_signal<int>      done;
 16   
 17 // Top-Level testbench
 18 void init_sc() {
 19   // Port mapping
 20   u_counter.clk(clk);
 21   u_counter.rst(rst);
 22   u_counter.d_out(d_out);
 23   u_counter.done(done);
 24   // VCD Tracing:
 25   sc_trace_file* tf;
 26   tf = sc_create_vcd_trace_file("sc_counter");
 27         ((vcd_trace_file*)tf)->sc_set_vcd_time_unit(-9);
 28   //   Signals to be traced
 29   sc_trace(tf, clk, "clk");
 30   sc_trace(tf, rst, "rst");
 31   sc_trace(tf, d_out, "d_out");
 32   // Initialize SC
 33   sc_start(0);
 34   cout<<"@"<<sc_time_stamp()<<" Started SystemC Schedular"<<endl;
 35 }
 36 
 37 void sample_hdl(void *Invector) {
 38   INVECTOR *pInvector = (INVECTOR *)Invector;
 39   clk.write(pInvector->clk);
 40   d_out.write(pInvector->d_out);
 41 }
 42 
 43 void drive_hdl(void *Outvector) {
 44   OUTVECTOR *pOutvector = (OUTVECTOR *)Outvector;
 45   pOutvector->rst  =  rst.read()? 1 : 0;
 46   pOutvector->done =  done;
 47 }
 48 
 49 void advance_sim(unsigned long simtime) {
 50   sc_start(simtime);
 51 }
 52 
 53 void exec_sc(void *invector, void *outvector, unsigned long simtime) {
 54   sample_hdl(invector);    // Input-Stimuli
 55   advance_sim(simtime);   // Advance Simulator
 56   drive_hdl(outvector);  // Output Vectors
 57 }
 58 
 59 void exit_sc() {
 60   cout<<"@"<<sc_time_stamp()<<" Stopping SystemC Schedular"<<endl;
 61   sc_stop();
 62 }

Bạn Có Đam Mê Với Vi Mạch hay Nhúng      -     Bạn Muốn Trau Dồi Thêm Kĩ Năng

Mong Muốn Có Thêm Cơ Hội Trong Công Việc

Và Trở Thành Một Người Có Giá Trị Hơn

Bạn Chưa Biết Phương Thức Nào Nhanh Chóng Để Đạt Được Chúng

Hãy Để Chúng Tôi Hỗ Trợ Cho Bạn. SEMICON  

 
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 29 Tháng 3 2022 00:52 )  
Chat Zalo