Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Semicon


 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ TRUY CẬP NHIỀU TÀI LIỆU HƠN!
 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
semicon_lab.jpg

Interfacing With HDL Simulator Part III

E-mail Print PDF

SystemC TxGen Header File

  1 #ifndef MEMORY_TXGEN_H
  2 #define MEMORY_TXGEN_H
  3 
  4 #include "systemc.h"
  5 #include "scv.h"
  6 #include "mem_t.h"
  7 #include "mem_t_ext.h"
  8 
  9 SC_MODULE (memory_txGen) {
 10   sc_in<bool>          clk;   // Clock input
 11   sc_out<sc_uint<8> >  addr;  // Address output
 12   sc_out<bool>         wr;    // Write enable
 13   sc_out<bool>         cs;    // Chip select
 14   sc_out<sc_uint<32> > wdata; // Write data
 15   sc_in<sc_uint<32> >  rdata; // Read data
 16   sc_out<bool>         done;  // Testing done
 17 
 18   void test(); // Method which implements test
 19 
 20   SC_CTOR(memory_txGen) {
 21     SC_CTHREAD(test,clk.pos());
 22   }
 23 };
 24 
 25 #endif
SystemC TxGen 
1 #include "memory_txGen.h"
  2 
  3 void memory_txGen::test() {
  4   scv_smart_ptr   object;
  5   int error = 0;
  6   // Drive low on all signals input to DUT
  7   addr  = 0;
  8   wr    = 0;
  9   cs    = 0;
 10   wdata = 0; 
 11   done  = 0;
 12   wait(1); // wait for one clock
 13   cout<<"@"<<sc_time_stamp()<<" Starting the memory write/read test"<<endl;
 14   for(int i = 0; i < 10;i++) {
 15     // Get the next random address and data object
 16     object->next();
 17     //------------------------------------------
 18     //  Do Memory Write
 19     //------------------------------------------
 20     // Drive the addess
 21     addr  = object->addr.read();
 22     // Drive the data
 23     wdata = object->data.read();
 24     // Drive Chip Select
 25     cs    = 1;
 26     // Drive write enable
 27     wr    = 1;
 28     cout<<"@"<<sc_time_stamp()<<" Writing address : "<< object->addr <<endl;
 29     wait(1); // Wait for one clock
 30     cs    = 0; // Deassert chip select
 31     wr    = 0; // Deassert write enable
 32     wait(1); // Wait for one clock
 33     //------------------------------------------
 34     //  Do Memory Read from Same Address
 35     //------------------------------------------
 36     cs    = 1; // Assert the chip select
 37     cout<<"@"<<sc_time_stamp()<<" Reading address : "<< object->addr <<endl;
 38     wait(1);
 39     // Compare the data written with read data
 40     if (rdata  ! = wdata) {
 41       error ++; // If error increment counter
 42       cout<<"@"<<sc_time_stamp()<<" Error : Write data : " << 
 43         wdata << " Read data : " << rdata << endl;
 44     } else {
 45       cout<<"@"<<sc_time_stamp()<<" Match : Write data : " << 
 46         wdata << " Read data : " << rdata << endl;
 47     }
 48     cs    = 0; // Deassert the chip selct
 49     wait(1);
 50   }
 51   // Request for simulation termination
 52   if (error > 0) {
 53     cout << "=======================================" << endl;
 54     cout << " SIMULATION FAILED" << endl;
 55     cout << "=======================================" << endl;
 56   } else {
 57     cout << "=======================================" << endl;
 58     cout << " SIMULATION PASSED" << endl;
 59     cout << "=======================================" << endl;
 60   }
 61   done = 1;
 62   // Just wait for few cycles
 63   wait(100);
 64 }

SystemC Exports

  1 #ifndef MEMORY_TB_EXPORTS_H
  2 #define MEMORY_TB_EXPORTS_H
  3 
  4 #ifdef __cplusplus
  5 extern "C" {
  6 #endif
  7 
  8 void init_sc     ();
  9 void exit_sc     ();
 10 void sample_hdl  (void *Invector);
 11 void drive_hdl   (void *Outvector);
 12 void advance_sim (unsigned long simtime);
 13 void exec_sc     (void *invector, void *outvector, unsigned long simtime);
 14 
 15 #ifdef __cplusplus
 16 }
 17 #endif
 18 
 19 #endif

  Bạn Có Đam Mê Với Vi Mạch hay Nhúng      -     Bạn Muốn Trau Dồi Thêm Kĩ Năng

Mong Muốn Có Thêm Cơ Hội Trong Công Việc

Và Trở Thành Một Người Có Giá Trị Hơn

Bạn Chưa Biết Phương Thức Nào Nhanh Chóng Để Đạt Được Chúng

Hãy Để Chúng Tôi Hỗ Trợ Cho Bạn. SEMICON  

Last Updated ( Tuesday, 29 March 2022 00:51 )  
Chat Zalo