Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Semicon


 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ TRUY CẬP NHIỀU TÀI LIỆU HƠN!
 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
wafer.jpg

Interfacing With HDL Simulator Part II

Email In PDF.

Verilog DUT

  1 // Simple Verilog Memory Model

  2 module memory(

  3 address,     // Address bus port

  4 data_in,     // Data input port

  5 data_out,    // Data output port

  6 read_write,  // Read/Write Enable

  7 chip_en      // Chip select

  8 );

  9

 10 input [7:0] address;

 11 input [31:0] data_in;

 12 output [31:0] data_out;

 13 input read_write, chip_en;

 14

 15 reg [31:0] mem [0:255];

 16

 17 always @ (address or data_in or read_write or chip_en)

 18 if (read_write == 1 && chip_en == 1) begin

 19   mem[address] = data_in;

 20 end

 21

 22 assign data_out = (read_write == 0 && chip_en == 1) ? mem[address] : 0;

 23

 24 endmodule

 25

 26 // Top level testbench code

 27 module tb();

 28

 29 // All the signals that need to be driven from

 30 // SystemC testbench needs be declared as reg

 31 reg [7:0] addr;

 32 reg [31:0] wdata;

 33 wire [31:0] rdata;

 34 reg         wr;

 35 reg         cs;

 36 reg         clk;

 37

 38 // Connect the Verilog Memory DUT

 39 memory dut (addr,wdata,rdata,wr,cs);

 40

 41 initial begin

 42   clk = 0;

 43   // Connect the systemC testbench here

 44   $memory_tb(clk,rdata,addr,wr,cs,wdata);

 45   $dumpfile("memory.vcd");

 46   $dumpvars();

 47 end

 48 // Clock generator

 49 always  #1  clk = ~clk;

 50

 51 endmodule

SystemC Mem Type

  1 #ifndef MEM_T_H
  2 #define MEM_T_H
  3 
  4 class mem_t {
  5   public:
  6     mem_t () {}
  7     virtual ~mem_t() {}
  8 
  9     sc_uint<8>      addr;
 10     sc_uint<32>     data;
 11 
 12     // Define an assign operator
 13     mem_t& operator=(const mem_t& rhs) {
 14       addr=rhs.addr; 
 15       data=rhs.data; 
 16       return *this;
 17     }
 18 
 19     // Define a comparison operator
 20     friend bool operator==(const mem_t& a, const mem_t& b) {
 21       if (a.addr  ! = b.addr) {return false;}
 22       if (a.data  ! = b.data) {return false;}
 23       return true;
 24     }
 25 
 26     // Define ostream method to print data
 27     friend ostream& operator<< (ostream& os, const mem_t& mem) {
 28       os << " Address : " << mem.addr << " Data : " << mem.data;
 29       return os;
 30     }
 31 };
 32 
 33 #endif
SystemC Mem Type Extension
  1 #ifndef MEM_T_EXT_H
  2 #define MEM_T_EXT_H
  3 
  4 SCV_EXTENSIONS(mem_t) {
  5   public:
  6     scv_extensions< sc_uint<8> > addr;
  7     scv_extensions< sc_uint<32> > data;
  8     SCV_EXTENSIONS_CTOR(mem_t) {
  9       SCV_FIELD(addr);
 10       SCV_FIELD(data);
 11     }
 12 };
 13 
 14 #endif

  Bạn Có Đam Mê Với Vi Mạch hay Nhúng      -     Bạn Muốn Trau Dồi Thêm Kĩ Năng

Mong Muốn Có Thêm Cơ Hội Trong Công Việc

Và Trở Thành Một Người Có Giá Trị Hơn

Bạn Chưa Biết Phương Thức Nào Nhanh Chóng Để Đạt Được Chúng

Hãy Để Chúng Tôi Hỗ Trợ Cho Bạn. SEMICON  

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 29 Tháng 3 2022 00:51 )  
Chat Zalo