Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Semicon


 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ TRUY CẬP NHIỀU TÀI LIỆU HƠN!
 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
semi2_empowered.jpg

Verilog HDL Syntax And Semantics Part-IV

Email In PDF.

Port Connection Rules

 • Inputs : internally must always be of type net, externally the inputs can be connected to a variable of type reg or net.
 • Outputs : internally can be of type net or reg, externally the outputs must be connected to a variable of type net.
 • Inouts : internally or externally must always be type net, can only be connected to a variable net type.
  • Width matching : It is legal to connect internal and external ports of different sizes. But beware, synthesis tools could report problems.
  • Unconnected ports : unconnected ports are allowed by using a ",".
  • The net data types are used to connect structure.
  • A net data type is required if a signal can be driven a structural connection.

  Example - Implicit Unconnected Port

    1 module implicit();

    2 reg clk,d,rst,pre;

    3 wire q;

    4

    5 // Here second port is not connected

    6 dff u0 ( q,,clk,d,rst,pre);

    7

    8 endmodule

    9

   10 // D fli-flop

   11 module dff (q, q_bar, clk, d, rst, pre);

   12 input clk, d, rst, pre;

   13 output q, q_bar;

   14 reg q;

   15

   16 assign q_bar = ~q;

   17

   18 always @ (posedge clk)

   19 if (rst == 1'b1) begin

   20   q <= 0;

   21 end else if (pre == 1'b1) begin

   22   q <= 1;

   23 end else begin

   24   q <= d;

   25 end

   26

   27 endmodule

  Example - Explicit Unconnected Port

    1 module explicit();

    2 reg clk,d,rst,pre;

    3 wire q;

    4

    5 // Here q_bar is not connected

    6 // We can connect ports in any order

    7 dff u0 ( 

    8 .q         (q),

    9 .d (d),

   10 .clk       (clk),

   11 .q_bar     (),

   12 .rst       (rst),

   13 .pre       (pre)

   14 );

   15

   16 endmodule

   17

   18 // D fli-flop

   19 module dff (q, q_bar, clk, d, rst, pre);

   20 input clk, d, rst, pre;

   21 output q, q_bar;

   22 reg q;

   23

   24 assign q_bar = ~q;

   25

   26 always @ (posedge clk)

   27 if (rst == 1'b1) begin

   28   q <= 0;

   29 end else if (pre == 1'b1) begin

   30   q <= 1;

   31 end else begin

   32   q <= d;

   33 end

   34

   35 endmodule

  Bạn Có Đam Mê Với Vi Mạch hay Nhúng      -     Bạn Muốn Trau Dồi Thêm Kĩ Năng

  Mong Muốn Có Thêm Cơ Hội Trong Công Việc

  Và Trở Thành Một Người Có Giá Trị Hơn

  Bạn Chưa Biết Phương Thức Nào Nhanh Chóng Để Đạt Được Chúng

  Hãy Để Chúng Tôi Hỗ Trợ Cho Bạn. SEMICON  

   

  Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 12 Tháng 9 2021 17:39 )  

  CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN