Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Semicon


 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ TRUY CẬP NHIỀU TÀI LIỆU HƠN!
 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
semicon_lab.jpg

Tài liệu điện tử- Ví dụ về Verilog - CRC nối tiếp

Email In PDF.

 


     Đoạn mã bên dưới là hỗ trợ CRC-CCITT 16-bit với chức năng sau:

 • Độ rông = 16 bits
 • Đa thức bị chia nhỏ = 0x1021
 • Giá trị ban đầu = 0xFFFF
 • Dữ liệu ngõ vào không phản ánh
 • CRC ngõ ra không được phản ánh
 • Không có XOR được thực hiện trên CRC ngõ ra

Đoạn mã bên dưới là hỗ trợ CRC-CCITT 16-bit với chức năng sau:

 • Độ rông = 16 bits

 • Đa thức bị chia nhỏ = 0x1021

 • Giá trị ban đầu = 0xFFFF

 • Dữ liệu ngõ vào không phản ánh

 • CRC ngõ ra không được phản ánh

 • Không có XOR được thực hiện trên CRC ngõ ra


1 //-----------------------------------------------------
2 // Design Name : serial_crc_ccitt
3 // File Name : serial_crc.v
4 // Function : CCITT Serial CRC
5 // Coder : -
6 //-----------------------------------------------------
7 module serial_crc_ccitt (
8 clk ,
9 reset ,
10 enable ,
11 init ,
12 data_in ,
13 crc_out
14 );
15 //-----------Input Ports---------------
16 input clk ;
17 input reset ;
18 input enable ;
19 input init ;
20 input data_in ;
21 //-----------Output Ports---------------
22 output [15:0] crc_out;
23 //------------Internal Variables--------
24 reg [15:0] lfsr;
25 //-------------Code Start-----------------
26 assign crc_out = lfsr;
27 // Logic to CRC Calculation
28 always @ (posedge clk)
29 if (reset) begin
30 lfsr <= 16'hFFFF;
31 end else if (enable) begin
32 if (init) begin
33 lfsr <= 16'hFFFF;
34 end else begin
35 lfsr[0] <= data_in ^ lfsr[15];
36 lfsr[1] <= lfsr[0];
37 lfsr[2] <= lfsr[1];
38 lfsr[3] <= lfsr[2];
39 lfsr[4] <= lfsr[3];
40 lfsr[5] <= lfsr[4] ^ data_in ^ lfsr[15];
41 lfsr[6] <= lfsr[5];
42 lfsr[7] <= lfsr[6];
43 lfsr[8] <= lfsr[7];
44 lfsr[9] <= lfsr[8];
45 lfsr[10] <= lfsr[9];
46 lfsr[11] <= lfsr[10];
47 lfsr[12] <= lfsr[11] ^ data_in ^ lfsr[15];
48 lfsr[13] <= lfsr[12];
49 lfsr[14] <= lfsr[13];
50 lfsr[15] <= lfsr[14];
51 end
52 end
53
54 endmodule
Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 01 Tháng 6 2013 16:57 )  
Chat Zalo