Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Semicon


 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ TRUY CẬP NHIỀU TÀI LIỆU HƠN!
 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
semicon_lab.jpg

Verification Of Memory Part - II

E-mail Print PDF

Device Under Test

  1 module memory(
  2 address,
  3 data_in,
  4 data_out,
  5 read_write,
  6 chip_en
  7 );
  8 
  9 input [7:0] address, data_in;
 10 output [7:0] data_out;
 11 input read_write, chip_en;
 12 
 13 reg [7:0] mem [0:255];
 14 
 15 always @ (address or data_in or read_write or chip_en)
 16 if (read_write == 1 && chip_en == 1) begin
 17   mem[address] = data_in;
 18 end
 19 
 20 assign data_out = (read_write == 0 && chip_en == 1) ? mem[address] : 0;
 21 
 22 endmodule
HDL Testbench Top
  1 `include "memory.v"
  2 module memory_tb();
  3 
  4 reg [7:0] address, data_in;
  5 wire [7:0] data_out;
  6 reg  read_write, chip_en;
  7 reg clk;
  8 
  9 initial begin
 10   $dumpfile("memory.vcd");
 11   $dumpvars();
 12   clk = 0;
 13   read_write = 0;
 14   chip_en = 0;
 15 end 
 16 
 17 always  #5  clk = ~clk;
 18 
 19 memory U_memory(
 20 .address             (address),
 21 .data_in             (data_in),
 22 .data_out            (data_out),
 23 .read_write          (read_write),
 24 .chip_en             (chip_en)
 25 );
 26 endmodule

E Testbench Top

  1 <'
  2 import mem_base_object;
  3 import mem_driver;
  4 import mem_scoreboard;
  5 import mem_ip_monitor;
  6 import mem_op_monitor;
  7 import mem_txgen;
  8 
  9 struct mem_tb_top {
 10   mem_driver     : mem_driver;
 11   mem_scoreboard : mem_scoreboard;
 12   
 13   mem_txgen      : mem_txgen;
 14     keep mem_txgen.mem_driver == mem_driver;
 15   mem_ip_monitor : mem_ip_monitor;
 16     keep mem_ip_monitor.mem_scoreboard == mem_scoreboard;
 17   mem_op_monitor : mem_op_monitor;
 18     keep mem_op_monitor.mem_scoreboard == mem_scoreboard;
 19 
 20   event clk is rise('memory_tb.clk') @sim;
 21 
 22   start_tb()@clk is {
 23     start mem_ip_monitor.input_monitor();
 24     start mem_op_monitor.output_monitor();
 25     mem_txgen.gen_cmds();
 26     stop_run();
 27   };
 28 };
 29 
 30 extend sys {
 31   tb : mem_tb_top;
 32   run() is also {
 33     start tb.start_tb();
 34   };
 35 };
 36 '>

 Bạn Có Đam Mê Với Vi Mạch hay Nhúng      -     Bạn Muốn Trau Dồi Thêm Kĩ Năng

Mong Muốn Có Thêm Cơ Hội Trong Công Việc

Và Trở Thành Một Người Có Giá Trị Hơn

Bạn Chưa Biết Phương Thức Nào Nhanh Chóng Để Đạt Được Chúng

Hãy Để Chúng Tôi Hỗ Trợ Cho Bạn. SEMICON  

 

Last Updated ( Tuesday, 03 May 2022 19:40 )  
Chat Zalo