Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Semicon


 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ TRUY CẬP NHIỀU TÀI LIỆU HƠN!
 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
semi2_empowered.jpg

Verification Using SystemC Part III

Email In PDF.

Extensions for User-Specified Types
In order to support user-specified composite types, the user needs to provide a partial template specialization of scv_extensions for the specific composite type in the test bench.

Similar to the existing SystemC SC_MODULE macro, the SCV_EXTENSIONS and SCV_ENUM_EXTENSIONS macros create appropriate classes for the user-specified composite type and userspecified enumeration type.

The related macros in the SystemC Verification Standard to facilitate this process are summarized in the following table:

The scv_extensions Macros

Description

SCV_EXTENSIONS (type_name)

This macro is similar to SC_MODULE(). It defines the extension class for the composite type identified by type_name.

SCV_EXTENSIONS_CTOR (type_name)

This macro is similar to SC_CTOR(). It defines the constructor for the extension class of the composite type identified by type_name.

SCV_EXTENSIONS_ BASE_CLASS (base_type_name)

This macro declares base_type_name as the base class of the class to be extended. It must be instantiated within the block after SCV_EXTENSIONS_CTOR.

SCV_FIELD (field_name)

This macro declares a field identified by field_name. SCV_ENUM_EXTENSIONS(type_name) This macro is similar to SC_MODULE(). It defines the extension class for an enumeration identified by type_name.

SCV_ENUM_CTOR (type_name)

This macro is similar to SC_CTOR(). It defines the constructor for the extension class of the enumeration identified by type_name.

SCV_ENUM (enum_element_name)

This macro declares an enumeration element identified by enum_element_name.

Example : scv_user_defined

  1 #include 
  2 
  3 struct packet_t {
  4   sc_uint<8>  addr;
  5   sc_uint<12> data;
  6 };
  7 
  8 SCV_EXTENSIONS(packet_t) {
  9   public:
 10     scv_extensions< sc_uint<8> > addr;
 11     scv_extensions< sc_uint<12> > data;
 12     SCV_EXTENSIONS_CTOR(packet_t) {
 13       SCV_FIELD(addr);
 14       SCV_FIELD(data);
 15     }
 16 };
 17 
 18 int sc_main (int argc, char* argv[]) {
 19   packet_t  pkt; 
 20   pkt.addr = rand();
 21   pkt.data = rand();
 22   int bitwidth = scv_get_extensions(pkt.addr).get_bitwidth();
 23   cout << "Width of addr is "<< bitwidth << endl;
 24   bitwidth = scv_get_extensions(pkt.data).get_bitwidth();
 25   cout << "Width of data is "<< bitwidth << endl;
 26   scv_get_extensions(pkt).print();
 27   return 0;
28 }

Simulation Output : scv_user_defined

Width of addr is 8
 Width of data is 12
 {
   addr:103
   data:966
 }

 Bạn Có Đam Mê Với Vi Mạch hay Nhúng      -     Bạn Muốn Trau Dồi Thêm Kĩ Năng

Mong Muốn Có Thêm Cơ Hội Trong Công Việc

Và Trở Thành Một Người Có Giá Trị Hơn

Bạn Chưa Biết Phương Thức Nào Nhanh Chóng Để Đạt Được Chúng

Hãy Để Chúng Tôi Hỗ Trợ Cho Bạn. SEMICON  

 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN