Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Semicon


 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ TRUY CẬP NHIỀU TÀI LIỆU HƠN!
 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
semi2_empowered.jpg

Ports And Signals Part II

Email In PDF.

Array Of Ports/Signals

SystemC allows to declare Array of ports and signals. This is very useful when we need to create array of similar ports and signals. 

Below examples shows how to use of array of ports and signals.

Example : Array Of Ports/Signals

  1 #include

  2

  3 SC_MODULE(ports_arrays) {

  4   sc_in<sc_uint<2> > a[4];

  5   sc_in<sc_uint<2> > b[4];

  6   sc_out<sc_uint<3> > o[4];

  7

  8   void body () {

  9     int i;

 10     for (i=0; i < 4; i ++) {

 11       o[i].write(a[i].read() + b[i].read());

 12     }

 13   }

 14

 15   SC_CTOR(ports_arrays) {

 16     int j;

 17     SC_METHOD(body);

 18       for (j=0; j<4; j++) {

 19         sensitive << a[j] << b[j];

 20       }

 21   }

 22 };

 23

 24 // Testbench to generate test vectors

 25 int sc_main (int argc, char* argv[]) {

 26   sc_signal<sc_uint<2> > a[4];

 27   sc_signal<sc_uint<2> > b[4];

 28   sc_signal<sc_uint<3> > o[4];

 29

 30   int z;

 31

 32   ports_arrays prt_ar("PORT_ARRAY");

 33     for (z=0; z<4; z++) {

 34       prt_ar.a[z](a[z]);

 35       prt_ar.b[z](b[z]);

 36       prt_ar.o[z](o[z]);

 37     }

 38   sc_start(0);

 39   // Open VCD file

 40   sc_trace_file *wf = sc_create_vcd_trace_file("ports_arrays");

 41   ((vcd_trace_file*)wf)->sc_set_vcd_time_unit(-5);

 42     for (z=0; z<4; z++) {

 43       char str[3];

 44       sprintf(str, "(%0d)",z);

 45       sc_trace(wf,a[z],"a" + string(str));

 46       sc_trace(wf,b[z],"b" + string(str));

 47       sc_trace(wf,o[z],"o" + string(str));

 48     }

 49   // Start the testing here

 50   sc_start(1);

 51   for (z=0; z<4; z++) {

 52     a[z] = rand();

 53     b[z] = rand();

 54     sc_start(1);

 55     cout << "@" << sc_time_stamp() <<" a : " << a[z]

 56       << " ,b : " << b[z] << " ,o : " << o[z] << endl;

 57   }

 58   sc_start(2);

 59

 60   sc_close_vcd_trace_file(wf);

 61   return 0;// Terminate simulation

 62 }

Simulation Output : Array Of Ports/Signals

             SystemC 2.0.1 --- Oct  6 2006 19:17:37

         Copyright (c) 1996-2002 by all Contributors

                     ALL RIGHTS RESERVED

 WARNING: Default time step is used for VCD tracing.

 @2 ns a : 3 ,b : 2 ,o : 5

 @3 ns a : 1 ,b : 3 ,o : 4

 @4 ns a : 1 ,b : 3 ,o : 4

 @5 ns a : 2 ,b : 0 ,o : 2

   Bạn Có Đam Mê Với Vi Mạch hay Nhúng      -     Bạn Muốn Trau Dồi Thêm Kĩ Năng

Mong Muốn Có Thêm Cơ Hội Trong Công Việc

Và Trở Thành Một Người Có Giá Trị Hơn

Bạn Chưa Biết Phương Thức Nào Nhanh Chóng Để Đạt Được Chúng

Hãy Để Chúng Tôi Hỗ Trợ Cho Bạn. SEMICON  

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 29 Tháng 3 2022 00:49 )