Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Semicon


 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ TRUY CẬP NHIỀU TÀI LIỆU HƠN!
 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
wafer.jpg

Channels In SystemC Part II

Email In PDF.

sc_mutex

sc_mutex is a predefined primitive channel intended to model the behavior of a mutual exclusion lock as used to control access to a resource shared by concurrent processes.

 A mutex will be in one of two exclusive states: unlocked or locked. Only one process can lock a given mutex at one time. A mutex can only be unlocked by the particular process that locked the mutex, but may be locked subsequently by a different process.

sc_mutex class comes with pre-defined methods as below.

.
 • int lock() : Lock the mutex if it is free, else wait till mutex gets free.
 • int unlock() : Unlock the mutex
 • int trylock() : Check if mutex is free, if free then lock it else return -1.
 • char* kind() : Return string "sc_mutex"
Example : sc_mutex
  1 #include 

  2

  3 SC_MODULE (sc_mutex_example) {

  4   sc_in<bool> clock;

  5

  6   sc_mutex   bus;

  7   int     cnt;

  8

  9

 10   void do_bus(int who) {

 11     cout << "@" << sc_time_stamp() <<" Bus access by instance " << who << endl;

 12   }

 13

 14   void do_test1() {

 15     while (true) {

 16       wait();

 17       cout << "@" << sc_time_stamp() <<" Checking mutex intance 0"<<endl;

 18       // Check if mutex is available

 19       if (bus.trylock()  ! = -1) {

 20         cout << "@" << sc_time_stamp() <<" Got mutex for intance 0"<<endl;

 21         cnt ++;

 22         do_bus(0);

 23         wait(2);

 24         // Unlock the mutex

 25         bus.unlock();

 26       }

 27       if (cnt >= 3) {

 28         sc_stop(); // sc_stop triggers end of simulation

 29       }

 30     }

 31   }

 32

 33   void do_test2() {

 34     while (true) {

 35       wait();

 36       cout << "@" << sc_time_stamp() <<" Checking mutex intance 1"<<endl;

 37       // Wait till mutex is available

 38       bus.lock();

 39       cout << "@" << sc_time_stamp() <<" Got mutex for intance 1"<<endl;

 40       do_bus(1);

 41       wait(3);

 42       // Unlock the mutex

 43       bus.unlock();

 44     }

 45   }

 46

 47   SC_CTOR(sc_mutex_example) {

 48     cnt = 0;

 49     SC_CTHREAD(do_test1,clock.pos());

 50     SC_CTHREAD(do_test2,clock.pos());

 51   }

 52 };

 53

 54 int sc_main (int argc, char* argv[]) {

 55   sc_clock clock ("my_clock",1,0.5);

 56

 57   sc_mutex_example  object("wait");

 58     object.clock (clock.signal());

 59

 60   sc_start(0); // First time called will init schedular

 61   sc_start();  // Run the simulation till sc_stop is encountered

 62   return 0;// Terminate simulation

 63 }
Simulation Output : sc_mutex

 @1 ns Checking mutex intance 1

 @1 ns Got mutex for intance 1

 @1 ns Bus access by instance 1

 @1 ns Checking mutex intance 0

 @2 ns Checking mutex intance 0

 @3 ns Checking mutex intance 0

 @4 ns Checking mutex intance 0

 @4 ns Got mutex for intance 0

 @4 ns Bus access by instance 0

 @5 ns Checking mutex intance 1

 @7 ns Got mutex for intance 1

 @7 ns Bus access by instance 1

 @7 ns Checking mutex intance 0

 @8 ns Checking mutex intance 0

 @9 ns Checking mutex intance 0

 @10 ns Checking mutex intance 0

 @10 ns Got mutex for intance 0

 @10 ns Bus access by instance 0

 @11 ns Checking mutex intance 1

 @13 ns Got mutex for intance 1

 @13 ns Bus access by instance 1

 @13 ns Checking mutex intance 0

 @14 ns Checking mutex intance 0

 @15 ns Checking mutex intance 0

 @16 ns Checking mutex intance 0

 @16 ns Got mutex for intance 0

 @16 ns Bus access by instance 0

 @17 ns Checking mutex intance 1

 SystemC: simulation stopped by user.

  Bạn Có Đam Mê Với Vi Mạch hay Nhúng      -     Bạn Muốn Trau Dồi Thêm Kĩ Năng

Mong Muốn Có Thêm Cơ Hội Trong Công Việc

Và Trở Thành Một Người Có Giá Trị Hơn

Bạn Chưa Biết Phương Thức Nào Nhanh Chóng Để Đạt Được Chúng

Hãy Để Chúng Tôi Hỗ Trợ Cho Bạn. SEMICON  

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 29 Tháng 3 2022 00:50 )  
Chat Zalo