GENERATE THE ARRAY OF UNIQUE VALUES WITHOUT USING RANDOM AND CONSTRAINTS

In

Without using Random variable and constraint, you can generate array of random unique values using below code, but it is not fully random.

int unsigned data[10]; initial begin foreach (data[i]) begin data[i] = i; // or data[i] = i * i; end data.shuffle(); end

 Bạn Có Đam Mê Với Vi Mạch hay Nhúng      -     Bạn Muốn Trau Dồi Thêm Kĩ Năng

Mong Muốn Có Thêm Cơ Hội Trong Công Việc

Và Trở Thành Một Người Có Giá Trị Hơn

Bạn Chưa Biết Phương Thức Nào Nhanh Chóng Để Đạt Được Chúng

Hãy Để Chúng Tôi Hỗ Trợ Cho Bạn. SEMICON  

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 29 Tháng 3 2022 00:40 )