Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Semicon


 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ TRUY CẬP NHIỀU TÀI LIỆU HƠN!
 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
semi2_empowered.jpg

TLM FIFO Implementation

Email In PDF.

As we have seen that TLM put() & TLM get() methods are blocking in nature. What does that mean? In fact, during put() and get() method execution, there is a single process running which passes the control from the port to the export & back again.

So, in TLM terminology – it’s called that TLM put() & TLM get() methods are blocking in nature.

Now there may be situations where Producers and Consumers both are expected to work independently. How that can be achieved? In UVM, TLM provides a channel called “uvm_tlm_fifo” to facilitate this feature. Using “uvm_tlm_fifo”Producer can work in one process to create the transactions while Consumer needs to operate on those transactions in an another process.

“uvm_tlm_fifo” implements all the TLM interface methods, so Producer puts the transaction into the TLM FIFO and Consumer independently extracts the transactions from the TLM FIFO (as shown in Figure 1 below).

tlm_fifo

Figure 1: uvm_tlm_fifo implementation


Here is an example UVM code shown below for the UVM TLM FIFO implementation:

// Description: Example UVM code below shows how to connect a TLM producer and TLM consumer using a ‘uvm_tlm_fifo’ which a non-blocking way of connection.

`include “uvm_macros.svh”

module test;

import uvm_pkg::*;

/// Transaction declaration

`uvm_object_utils(my_txn)

/// Data members
typedef enum {READ, WRITE} kind_t;
kind_t kind;
rand bit [7:0] addr;
rand byte data;

// Constructor
function new (string name = “”);
super.new(name);
kind = kind_t'($urandom_range(0,1));
endfunction: new

endclass: my_txn

/// Producer declaration
class producer extends uvm_component;
`uvm_component_utils(producer)

/// put port declaration
uvm_blocking_put_port #(my_txn) my_put_port;

/// Constructor
function new (string name, uvm_component parent);
super.new(name, parent);
my_put_port = new(“my_put_port”, this);
endfunction: new

/// Run task
task run_phase (uvm_phase phase);
for(int i=1; i<11; i++)
begin
my_txn txn;
txn = my_txn::type_id::create(“txn”, this);
my_put_port.put(txn);
`uvm_info(“PID”, $sformatf(“Transaction no. %0d sent as %s”, i, txn.kind), UVM_LOW);
#10;
end
endtask: run_phase

endclass: producer

/// Consumer declaration
class consumer extends uvm_component;
`uvm_component_utils(consumer)

/// get port declaration
uvm_blocking_get_port #(my_txn) my_get_port;

/// Constructor
function new (string name, uvm_component parent);
super.new(name, parent);
my_get_port = new(“my_get_port”, this);
endfunction

/// Run task
task run_phase (uvm_phase phase);
for(int ii=1; ii<11; ii++)
begin
my_txn t;
t = my_txn::type_id::create(“t”, this);
my_get_port.get(t);
`uvm_info(“CID”, $sformatf(“Transaction no. %0d is received as %s”, ii, t.kind), UVM_LOW);
#10;
end
endtask: run_phase

endclass: consumer

/// Environment declaration
class env extends uvm_env;

/// Instance declaration
uvm_tlm_fifo #(my_txn) my_tlm_fifo;
producer p1;
consumer c1;

/// Constructor
function new (string name = “env”);
super.new(name);
my_tlm_fifo = new(“my_tlm_fifo”, this);
endfunction: new

/// Build function
function void build_phase (uvm_phase phase);
super.build_phase(phase);
p1 = producer::type_id::create(“p1”, this);
c1 = consumer::type_id::create(“c1”, this);
endfunction: build_phase

// Connect function
function void connect_phase (uvm_phase phase);
p1.my_put_port.connect(my_tlm_fifo.put_export);
c1.my_get_port.connect(my_tlm_fifo.get_export);
endfunction: connect_phase

/// Run phase
task run_phase (uvm_phase phase);
phase.raise_objection(this);
#1000;
phase.drop_objection(this);
endtask: run_phase

endclass: env

env e;

initial
begin
e = new();
run_test();
end

endmodule: test

Bạn Có Đam Mê Với Vi Mạch hay Nhúng      -     Bạn Muốn Trau Dồi Thêm Kĩ Năng

Mong Muốn Có Thêm Cơ Hội Trong Công Việc

Và Trở Thành Một Người Có Giá Trị Hơn

Bạn Chưa Biết Phương Thức Nào Nhanh Chóng Để Đạt Được Chúng

Hãy Để Chúng Tôi Hỗ Trợ Cho Bạn. SEMICON  

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 22 Tháng 7 2021 12:48 )  

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN